Kirjaudu

4140. Seksuaalisuus

1.miten seksuaalisuutta määritellään?
2. Miten eri seksuaalisia suuntautumista on ?
3. Mitä normeja ja fobioita seksuaalisuuteen liittyy? Miten näitä voidaan purkaa?
4. Miten lisätään suvaitsevaisuutta erilaisia seksuaalisia suuntauksia kohtaan?
5. Miten eri kulttuureissa suhtaudutaan seurusteluun ja seksuaalisuuteen ?

Vastaus

Seksuaalisuus on laaja aihe

Hei!

Lähettämäsi viesti sisältää monta hyvin laaja kysymystä seksuaalisuudesta. Yhtä oikeaa vastausta kysymyksiisi ei ole, vaan pikmminkin ne johdattelevat pohtimaan isoa teemaa jokaisen omasta näkökulmasta käsin. Suosittelenkin sinua tutustumaan Seksuaalisuus (2006) –teokseen (Toim. Apter, D., Väisälä L., & Kaimola, K.), josta löytyy kattavasti näkökulmia kysymyksiisi. Lyhyiden alaolevien vastausteni alta löydät linkkejä sähköisiin dokumentteihin ja verkksosivustoihin aiheista.

1. Seksuaalisuutta voidaan tarkastella monella tavalla. WHO:ssa (2010) se on määritelty seuraavasti: ”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian tasoilla. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, leikki, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.” http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Myös Seksuaaliterveyden maailmanjärjestössä seksuaalisuus määritellään hyvin samalla tavalla kuin WHO:ssa. WAS:n määritelmän voi lukea (suomeksi) täältä: http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/DSR-Finnish.pdf

2. Seksuaalinen suuntautuminen on itsemäärittelykysymys. Seksuaalista suuntautumista kuvaavia termejä on monia erilaisia, aivan kuten on ihmisiäkin. Sitä kuvaava sanasto on myös jatkuvasti muuttuva. Pirkanmaan Setan verkkosivuilta löytyy kattava seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja seksin sanastoa: http://www.pirkanmaanseta.fi/seksuaalisen-suuntautumisen-sukupuoli-identiteetin-ja-seksin-sanastoa

3. Ihmisillä on erilaisia normeja ja fobioita myös seksuaalisuuteen liittyen. Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla. Fobia taas tarkoittaa suhteetonta pelkoa jotakin asiaa tai tilannetta kohtaan. Usein asioihin tutustuminen ja lisätiedon hankkiminen vaikuttavat ihmisten asenteisiin ja pelkoihin, sekä lisää suvaitsevaisuutta. Omia asenteita kannattaa siis tarkastella ja tuulettaa. Voit lukea lisää normeista ja normikriittisyydestä ”Älä oleta, normit nuorin” –materiaalista: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/wp-content/uploads/2017/05/AlaOletaNormitNurin.pdf ja Homo-/transfobiasta täältä: http://www.homofobia.fi/

4. Myös ennakkoluuloja on jokaisella. Jotta suvaitsevaisuus toisia ihmisiä kohtaan lisääntyy, täytyy tulla tietoiseksi omista ennakkoluuloista ja hyväksyä se, että kaikki ihmiset ovat erilaisia toisiinsa nähden ja jokaisella on samanlaiset oikeudet elää omannäköistä elämää. Tiedon hankkiminen ja ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen vaikuttavat suhtautumiseemme ja lisäävät myötätuntoa toisiamme kohtaan. Älä oleta, normit nurin –materiaali toimii myös tässä teemassa. Oikeusministeriö ylläpitää verkkosivustoa, johon on koottu tietopankit yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä: https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu

5. Eri kulttuureissa seurusteluun ja seksuaalisuuteen suhtaudutaan eri tavoin, vaikka toki yhtäläisyyksiäkin on. Myös uskonnot vaikuttavat ihmisten seksuaalisuus käsityksiin. Voit lukea näistä lisää Väestöliiton kehitysyhteistyön Väestötietosarjan julkaisuista (PDF): http://www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys/materiaalit/vaestotietosarja/